Polityka prywatności

Jakie dane zbieramy?

Księgarnia Dębickich – sklep internetowy oraz strona firmowa Księgarni Dębickich.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu internetowego Księgarni Dębickich

I. Rejestracja

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Księgarni Dębickich.
  2. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu internetowego Księgarni Dębickich, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują serwisowi internetowemu Księgarni Dębickich.
 2. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Księgarni Dębickich.
 3. Użytkownik ma prawo przesyłania serwisowi internetowemu Księgarni Dębickich za pomocą maila kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych publikowanych na łamach serwisu.
 4. Założenie konta jest możliwe podczas zakupu lub z menu podręcznego znajdującego się w nagłówku u góry strony.

II. Profil użytkownika

 1.  Księgarnia Dębickich nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników na stronie.
 2. Księgarnia Dębickich nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołanego awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 3. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Księgarni Dębickich, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek działalności lub dobre imię Księgarni Dębickich. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Księgarnia Dębickich zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z serwisu Księgarnia Dębickich zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części serwisu do publikowania i udostępniania a w szczególności wydruków, przedruków i kopiowania opisów.
 5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela Księgarni Dębickich w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całośc